Missa in Exaltatione Sanctae Crucis ⛪️

14. september 2016
Kostol premonštrátov, Košice

Slávnosť Povýšenia Sv. Kríža v tradičnom obrade podľa misála sv. Jána XXIII.